Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Wieruszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony turytstyka.wieruszow.pl

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do nowych filmów.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 15.02.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe         

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mikołaj Kowalczyk, adres poczty elektronicznej mikolajkowalczyk@wieruszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627832618. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mikołaj Kowalczyk, adres poczty elektronicznej mikolajkowalczyk@wieruszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627832618. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od ul. Rynek 1-7 oraz dodatkowe od ul. Przechodniej. Wejście główne od ul. Rynek posiada schody oraz podjazd dla wózków. Wejście od ul. Przechodniej posiada podjazd dla wózków (niespełniający norm). Budynek posiada trzy kondygnacje dostępne dla interesantów. Główna obsługa interesantów odbywa się na parterze. Przy schodach wewnętrznych brak jest platform oraz pochylni. Budynek jest wyposażony w windę.

2. Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych. Winda wyposażona jest w przyciski w alfabecie brajla oraz informacje głosowe.

3. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5. Obok budynku znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tę chwilę jest niedostępna.